€ĦŞΔŇ
€ĦŞΔŇ

آدمِ عاشق که خجالت نمی‌کشد عاشق جسارت دارد جلو می‌رود

آدمِ عاشق که خجالت نمی‌کشد
عاشق جسارت دارد جلو می‌رود
حرفش را می‌زند
اگر شد دست معشوقه‌اش را می‌گیرد و می‌برد💜
با پنهان کاری که اتفاقی نمی‌افتد.
اصلا چشم‌هایش را نگاه کردی؟
می‌دانی همان چشم‌ها دمار از روزگار آدم در می‌آورد⚡️
بَعید می‌دانم تو عاشقش باشی
آدمِ عاشق این‌همه صبر ندارد
و برای دوست داشتنش انقدر فکر نمی‌کند..💙


هوادارن طلایی پوشان صفاهان
نظرات برای این پست غیر فعال است
€ĦŞΔŇ
€ĦŞΔŇ

آدمِ عاشق که خجالت نمی‌کشد عاشق جسارت دارد جلو می‌رود

آدمِ عاشق که خجالت نمی‌کشد
عاشق جسارت دارد جلو می‌رود
حرفش را می‌زند
اگر شد دست معشوقه‌اش را می‌گیرد و می‌برد💜
با پنهان کاری که اتفاقی نمی‌افتد.
اصلا چشم‌هایش را نگاه کردی؟
می‌دانی همان چشم‌ها دمار از روزگار آدم در می‌آورد⚡️
بَعید می‌دانم تو عاشقش باشی
آدمِ عاشق این‌همه صبر ندارد
و برای دوست داشتنش انقدر فکر نمی‌کند..💙هوادارن طلایی پوشان صفاهان
نظرات برای این پست غیر فعال است