شیلا
آروم و عادیآروم و عادی
شیلا

🖤نگه داشتن یاد ڪسی تو قلب، ❤️خیلی آسونه 🖤امـــــا

🖤نگه داشتن یاد ڪسی تو قلب، ❤️خیلی آسونه 🖤امـــــا

🖤نگه داشتن یاد ڪسی تو قلب، ❤️خیلی آسونه
🖤امـــــا...
❤️تو قلب ڪسی خودتو نگه داری 🖤مشڪله
❤️همیشه قدر قلبی ڪه تو رو توش 🖤نگه داشته بدون!
◢ ▇ ◣ ┈ ┈ ◢ ▇ ◣
▇ ▇ ▇ ◣ ◢ ▇ ▇ ▇ .......
◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤ ..
┈ ◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤ ......
┈ ┈ ◥ ▇ ▇ ◤ .......
┈ ┈ ┈ ◥ ◤ -
◢ ▇ ◣ ┈ ┈ ◢ ▇ ◣
▇ ▇ ▇ ◣ ◢ ▇ ▇ ▇ .......
◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤ ..
┈ ◥ ▇ ▇ ▇ ▇ ◤ ......
┈ ┈ ◥ ▇ ▇ ◤ .......
┈ ┈ ┈ ◥ ◤ -

نظرات برای این پست غیر فعال است