mani
mani

و جز این روز های سیاه چه انتظار دیگری می‌رفت

و جز این روز های سیاه چه انتظار دیگری می‌رفت

و جز این روز های سیاه
چه انتظار دیگری می‌رفت
از جامعه ای که در آن
کتاب به قتل رسیده
و مردمش هرگز تلاشی
برای بیدار شدن نمی‌کنند ...؟

چه انتظار دیگری می‌رفت
جز این که در گوشه ای بنشینیم و
به حداقل ها راضی شویم ...؟

مردمی که در فکر آسمان نباشند
در نهایت به قعر چاهی فرو می‌روند
و پرواز ، تنها یک رویا می‌ماند
برای پرنده ای که بال زدن را
تمرین نمی‌کند ....{-w17-}

نظرات برای این پست غیر فعال است