گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

✡ آزادی عقیده به سبک کوروش (٢) 🌐

 لینک

✡ آزادی عقیده به سبک کوروش (٢)

🌐 مقایسه میان کار «حضرت ابراهیم و رسول اکرم» با کار «ملکه انگلستان و کوروش»!

1⃣ شما مقایسه‌ای کنید میان کار ابراهیم و همچنین کار رسول اکرم از یک طرف و کار ملکه انگلستان و کوروش از طرف دیگر.

2⃣ پیغمبر اکرم (ص) پس از فتح مکه، به‌عنوان بت‌ها را باقی نگذاشت، زیرا این بت‌ها سمبل مردم‌اند.

3⃣ صدها سال بود که فکر این مردم اسیر این بت‌های چوبی و فلزی بود که به خانه کعبه آویخته بودند. تمام این‌ها را در هم ریخت و واقعاً مردم را آزاد کرد.

4⃣ حال شما این‌را مقایسه کنید با این که چند سال پیش در سفری که به هندوستان رفته بود وقتی که می‌خواست به تماشای یک برود، مردم وقتی می‌خواستند داخل صحن آن بتخانه شوند کفش‌هایشان را می‌کندند، او هنوز به صحن نرسیده کفش‌هایش را به احترام کند و بعد، از همه‌ی آن بت‌پرست‌ها مؤدب‌تر در مقابل بت‌ها ایستاد!

5⃣ یک عده هم گفتند: ببینید! ملت چقدر به عقاید مردم احترام می‌گزارد! نمی‌دانند که این نیرنگ است. استعمار می‌بیند که همین بت‌خانه است که هند را به زنجیر کشیده و رام استعمارگران کرده. این احترام به نیست، خدمت به استعمار است. ملت هند اگر از زیر بار این خرافات بیرون بیاید، باج به انگلیس‌ها نمی‌دهد.

6⃣ یا در گذشته می‌گفتند ببینید چقدر مرد بزرگِ بزرگواری بوده! که وقتی به رفت و آنجا را فتح کرد تمام بت‌خانه‌ها را محترم شمرد!

7⃣ این کار از نظر یک فاتح که سیاست استعمارگری دارد و می‌خواهد مردم را بفریبد توجیه می‌شود ولی از نظر بشریت چطور؟ آیا خود جناب کوروش به آن بت‌ها اعتقاد داشت؟ نه! کوروش چه فکر می‌کرد؟ می‌گفت این اعتقاد، این مردم را بدبخت کرده یا نه؟ بله! ولی در عین حال دست به ترکیب آنها نزد، چرا؟ چون می‌خواست که آنها در زنجیر بمانند. این بود نه خدمت!

📚 استاد شهید آیةالله مطهری، مجموعه آثار، ج٢۴، ص١٢٠-١٢٣

📖 متن همین مقاله در سایت اندیشکده:

👉 http://jscenter.ir/slave-jews/cyrus/7364

‌شناسی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

✡ آزادی عقیده به سبک کوروش (٢) 🌐

 لینک

✡ آزادی عقیده به سبک کوروش (٢)

🌐 مقایسه میان کار «حضرت ابراهیم و رسول اکرم» با کار «ملکه انگلستان و کوروش»!

1⃣ شما مقایسه‌ای کنید میان کار ابراهیم و همچنین کار رسول اکرم از یک طرف و کار ملکه انگلستان و کوروش از طرف دیگر.

2⃣ پیغمبر اکرم (ص) پس از فتح مکه، به‌عنوان بت‌ها را باقی نگذاشت، زیرا این بت‌ها سمبل مردم‌اند.

3⃣ صدها سال بود که فکر این مردم اسیر این بت‌های چوبی و فلزی بود که به خانه کعبه آویخته بودند. تمام این‌ها را در هم ریخت و واقعاً مردم را آزاد کرد.

4⃣ حال شما این‌را مقایسه کنید با این که چند سال پیش در سفری که به هندوستان رفته بود وقتی که می‌خواست به تماشای یک برود، مردم وقتی می‌خواستند داخل صحن آن بتخانه شوند کفش‌هایشان را می‌کندند، او هنوز به صحن نرسیده کفش‌هایش را به احترام کند و بعد، از همه‌ی آن بت‌پرست‌ها مؤدب‌تر در مقابل بت‌ها ایستاد!

5⃣ یک عده هم گفتند: ببینید! ملت چقدر به عقاید مردم احترام می‌گزارد! نمی‌دانند که این نیرنگ است. استعمار می‌بیند که همین بت‌خانه است که هند را به زنجیر کشیده و رام استعمارگران کرده. این احترام به نیست، خدمت به استعمار است. ملت هند اگر از زیر بار این خرافات بیرون بیاید، باج به انگلیس‌ها نمی‌دهد.

6⃣ یا در گذشته می‌گفتند ببینید چقدر مرد بزرگِ بزرگواری بوده! که وقتی به رفت و آنجا را فتح کرد تمام بت‌خانه‌ها را محترم شمرد!

7⃣ این کار از نظر یک فاتح که سیاست استعمارگری دارد و می‌خواهد مردم را بفریبد توجیه می‌شود ولی از نظر بشریت چطور؟ آیا خود جناب کوروش به آن بت‌ها اعتقاد داشت؟ نه! کوروش چه فکر می‌کرد؟ می‌گفت این اعتقاد، این مردم را بدبخت کرده یا نه؟ بله! ولی در عین حال دست به ترکیب آنها نزد، چرا؟ چون می‌خواست که آنها در زنجیر بمانند. این بود نه خدمت!

📚 استاد شهید آیةالله مطهری، مجموعه آثار، ج٢۴، ص١٢٠-١٢٣

📖 متن همین مقاله در سایت اندیشکده:

👉 http://jscenter.ir/slave-jews/cyrus/7364

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید