پریسا.ارشدطلایی پوشان صفاهان
پریسا.ارشدطلایی پوشان صفاهان

نگارا ؛ دلبرا ؛ کل الجمالا! جهان‌ آرا بتا!

نگارا ؛ دلبرا ؛ کل الجمالا! 
 جهان‌ آرا بتا!

نگارا ؛ دلبرا ؛ کل الجمالا!
جهان‌ آرا بتا! عین الکمالا!

غلط گفتم همه قهر تو مهر است
کجا تاریکی از خورشید چهر است

به ما خود معرفت ده تا توانیم
سمند از لطف‌ و قهر آنسو برانیم

به کوی عشق خوش منزل گزینیم
در آن رضوان، گل تسلیم چینیمهوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید