نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

عجب عجب كہ برون آمدي بہ پرسش من

عجب عجب كہ برون آمدي بہ پرسش من

ببين ببين كہ چہ بيطاقتم ز شيدايي

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

یڪساعت عشق صد جهان بیش ارزد

یڪساعت عشق صد جهان بیش ارزد

صد جان بہ فداے عاشقے باد اے جان

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

در طره‌هاش نسخہ ایاڪ نعبد است

در طره‌هاش نسخہ ایاڪ نعبد است

در چشم‌هاش غمزہ ایاڪ نستعین

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تو جان منے و میدوم در پے تو

تو جان منے و میدوم در پے تو

جان را چو بہ دنبالہ ڪنم ،معذورم

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

از بادہ بنوشیدم و گفتم ڪہ رضایم

از بادہ بنوشیدم و گفتم ڪہ رضایم

زیرا ڪہ بہ میخانہ ے عشاق خدا هستعطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

گفتے بیا. گفتم ڪجا. گفتے در آغوش بقا

گفتے بیا. گفتم ڪجا. گفتے در آغوش بقا

گفتے ببین.گفتم چہ را گفتے خدا را در خودآ

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

دیدے ڪہ بہ صدق توبه‌ها میڪردم

دیدے ڪہ بہ صدق توبه‌ها میڪردم

بنگر ڪہ چگونہ توبه‌ها میشڪنم

ے_جان

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

گرجان عاشق دم زند آتش دراین عالم زند

گرجان عاشق دم زند آتش دراین عالم زند

این عالم بی‌اصل راچون ذره‌ها برهم زند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

گرجان عاشق دم زند آتش دراین عالم زند

گرجان عاشق دم زند آتش دراین عالم زند

این عالم بی‌اصل راچون ذره‌ها برهم زند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید