Tanhakhodam
عصبانیعصبانی
Tanhakhodam

قومیکه چو آفتاب دارند قدوم در صدق چو آهنند و

قومیکه چو آفتاب دارند قدوم
در صدق چو آهنند و در لطف چو موم

چون پنجهٔ شیرانهٔ خود بگشایند
نی پرده رها کنند و نی نقش و رسوم


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Tanhakhodam
عصبانیعصبانی
Tanhakhodam

  ای زندگی تن و توانم همه تو جانی

 
ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید