نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

اے ڪاش عمر بگذرد آنگہ سحَر شَوَد

ے_عنایتے

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

اے ڪاش عمر بگذرد آنگہ سحَر شَوَد

ے_عنایتے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

اے ڪاش عمر بگذرد آنگہ سحَر شَوَد

ے_عنایتے

ارغـــوانــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

اے ڪاش عمر بگذرد آنگہ سحَر شَوَد

ے_عنایتے

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

امشب اگر قرار شده با تو سر شَوَد

اے ڪاش عمر بگذرد آنگہ سحَر شَوَد

ے_عنایتے

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید