فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

باز پنجشنبه و یاد شهـــدا🌱 شهیـد ڪه شوی🕊

باز پنجشنبه و یاد شهـــدا🌱 شهیـد ڪه شوی🕊

باز پنجشنبه و یاد شهـــدا🌱

شهیـد ڪه شوی🕊
یڪبار شهیـد میشوی
مـادر شهیـد ڪه باشی صد بار😭
و مـادر شهیـد مفقودالاثر ڪه باشی هر ثانیه 😔☝️

بیاد شهدای خوشنام تازه‌ تفحص شده🌹


🌺🌺💐💐🌹🌹
┄┅┅┅✿❀📿❀✿┅┅┅┄

┄┅┅┅✿❀📿❀✿┅┅┅┄

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید