پریا.مدیرSEPAHAN-GOLDEN
پریا.مدیرSEPAHAN-GOLDEN

هیچگـاه #نگـــران حـرف های مردم نبــاش، همین ڪه

هیچگـاه #نگـــران حـرف های مردم نبــاش، همین ڪه

هیچگـاه حـرف های مردم نبــاش،

همین ڪه وقتشـان رامیگـذارند
تا پشت سرت حرف بزننـد
یعنی شخـص مهمی هستی...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید