(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

گر گذری هست و نه در کوی توست بر خطاست

گر گذری هست و نه در کوی توست 
 بر خطاست

گر گذری هست و نه در کوی توست
بر خطاست

ور نظری هست و نه بر روی توست
نابجاست

آن که بسنجید رُخَت را به گل
ز اشتباه

گفت که همسنگِ ترازوی توست
از تو کاست

ســـوگـــند عـــشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید