🔸 در پی جریحه‌دار شدن عواطف #سیل‌زدگان_گلستان از فقدان مدیریت عالی

🔸 در پی جریحه‌دار شدن عواطف #سیل‌زدگان_گلستان از فقدان مدیریت عالی

🔸 در پی جریحه‌دار شدن عواطف ‌زدگان_گلستان از فقدان مدیریت عالی در مناطق سیل‌زده و ورود قهرمانانه! اما دیرهنگام معاون اول به منطقه و دستور و با توجه به خبر حضور رییس جمهور در ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در توئیت جدید خود نوشت:

🔹 آقای جهانگیری! کافی نیست! را تعطیل کنید؛
پلیس، آتش‌نشان، سپاه و مردمگرایان ایثار می‌کردند تا مردم آیین‌های ملّی _ مذهبی را به آسودگی سپری کنند!
اقدام برای اعطای مرخصی به استاندار در و نوعی رکورد بود!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید