محمداحمدی
خوشحالخوشحال
محمداحمدی

سریلانکا اخیرا توانسته است نام خود را در لیست مقاصد معروف

سریلانکا اخیرا توانسته است نام خود را در لیست مقاصد معروف توریستی جهان به ثبت برساند . این کشور به لحاط برخورداری از طبیعتی زیبا ، پارک های طبیعی ، مناظر باستانی و فرهنگی با تمدن سه هزار ساله توجه گردشگران زیادی را به خود جذب کرده استhttps://www.instagram.com/p/B2imJjHDwXS/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمداحمدی
خوشحالخوشحال
محمداحمدی

سریلانکا اخیرا توانسته است نام خود را در لیست مقاصد معروف

سریلانکا اخیرا توانسته است نام خود را در لیست مقاصد معروف توریستی جهان به ثبت برساند . این کشور به لحاط برخورداری از طبیعتی زیبا ، پارک های طبیعی ، مناظر باستانی و فرهنگی با تمدن سه هزار ساله توجه گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید