MEHREGAN
شیطونشیطون
MEHREGAN

نتردام تاریخ را ورق زد از سلاطین و

نتردام تاریخ را ورق زد از سلاطین و

نتردام
تاریخ را ورق زد از سلاطین و
در حسرت گوژ پشتش سوخت
و من ؛
تو را درحسرت این سوختن ؛ می بوسم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید