آزاده
بی‌حالبی‌حال
آزاده

من معجزه را فردی مینامم که میشود در#آغوشش

من معجزه را فردی مینامم که میشود در#آغوشش

من معجزه را فردی مینامم
که میشود در#آغوشش
عالم وآدم را ازیاد برد


💙-------❤ ❤ ❤ ------💙

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید