لحظه  بروز رسانی 
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

دل یـادِ تـو در ضَمیر دارد .❤️

دل یـادِ تـو
در ضَمیر دارد ...❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

آوارگـیِ اَنـدیـشـه!

آوارگـیِ اَنـدیـشـه!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

مِـثـه زمـسـتـونی کـه جـای بَـرف غَـم و سـخـتـی بـاریـد.!

مِـثـه زمـسـتـونی کـه جـای بَـرف غَـم و سـخـتـی بـاریـد...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

مـن دُنـبـال یـه جـام کِـه بـاشـه شَـخـصـیـت تـو دُنـبـال یـه

مـن دُنـبـال یـه جـام کِـه بـاشـه شَـخـصـیـت
تـو دُنـبـال یـه خـواب کــِنـار اَمـنـیـتـــــــ!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

اِی بلای تو به جانَم که تو جانی و

اِی بلای تو به جانَم
که تو جانی و جَهانی...❤ ️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

بـه آرامِـش بـیـشـتــَر اَز هـوا مُـحـتـاجـَم هَـمـیـن

بـه آرامِـش بـیـشـتــَر اَز هـوا مُـحـتـاجـَم هَـمـیـن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

عُمرِ مـَنـی، به مُختـَصـَر.❤️

عُمرِ مـَنـی،
به مُختـَصـَر..❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
taji
آروم و عادیآروم و عادی
taji

نـیـسـت مـرا حـالـی بـا خـویـش

نـیـسـت مـرا حـالـی بـا خـویـش..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید