لحظه  بروز رسانی 

سلام ! دنبا را اهلی کن دنیا دلتنگ معجزه است

سلام ! دنبا را اهلی کن دنیا دلتنگ معجزه است

سلام ! دنبا را اهلی کن دنیا دلتنگ معجزه است

سلام بر تو که عاشق / سلام بر تو که شیدا
سلام بر تو که خوابی / سلام بر تو که رویا
سلام شعر فریبا / سلام دلبر زیبا
سلام راوی غم ها / سلام عاشق شیدا


و سلام بر گروه مجردها

نظرات برای این پست غیر فعال است

خودم و خاطراتت را امیخته بهم میبینم

خودم و خاطراتت را امیخته بهم میبینم

خودم و خاطراتت را امیخته بهم
میبینم

نظرات برای این پست غیر فعال است

ترشحات خوبی هایت به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است

ترشحات خوبی هایت به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است

ترشحات خوبی هایت
به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است
سبک تر شده ام حالا،مثل پروانه
استشهاد سلولهای بدنم گواهی میدهد
به بیکران شدن روحم در انزوای جسمت
من در ترانه های تو غرق شده ام
جنگ دست و پایم بی فایده است
وقتی روحم را از چنگم در اورده ای
من با تو زنده ام یا مرده ؟

نظرات برای این پست غیر فعال است