لحظه  بروز رسانی 

ترشحات خوبی هایت به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است

ترشحات خوبی هایت به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است

ترشحات خوبی هایت
به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است
سبک تر شده ام حالا،مثل پروانه
استشهاد سلولهای بدنم گواهی میدهد
به بیکران شدن روحم در انزوای جسمت
من در ترانه های تو غرق شده ام
جنگ دست و پایم بی فایده است
وقتی روحم را از چنگم در اورده ای
من با تو زنده ام یا مرده ؟

نظرات برای این پست غیر فعال است