دُنیَــــایــ وارونــهـ

دُنیَــــایــ وارونــهـ

دﻧﯿﺎﺭﺍ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ…ﺁﺩﻡﻫﺎﺭﺍ…ﺍﺗﻔﺎﻕﻫﺎﺭﺍ…ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﻫ.. 1101 کاربر - 204 پست
رخ گل

رخ گل

60949 کاربر - 3073474 پست
ســرابـــــ

ســرابـــــ

تو سرابی و معمــا داری...فقط از دور تماشــا داری.. 4156 کاربر - 180994 پست
صدسال تنهایی

صدسال تنهایی

1306 کاربر - 7804 پست