لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي

از ترس شیر به روباه پناه مبر بگذار شیر تو

از ترس شیر به روباه پناه مبر
بگذار شیر تو را بدِرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

روشنفکر نميتواندخودرا بفروشد

روشنفکر نميتواندخودرا بفروشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي
زقوم

زقوم

مشاهده همه ی 1 نظر
پرويز رضايي
پرويز رضايي

تازمانیکه مردم سرزمینی به این آگاهی وباورنرسیده اند که همگی

تازمانیکه مردم سرزمینی به این آگاهی وباورنرسیده اند
که همگی یک تنند
طعم آزادی رانخواهندچشید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

همه انسانهابمنزله سلولهای یک تنند زمانی تن سالم است که

همه انسانهابمنزله سلولهای یک تنند
زمانی تن سالم است که
همه سلولهابه وظیفه خودبه درستی عمل کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید