لحظه  بروز رسانی 
پرويز رضايي
پرويز رضايي

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی اعتراض کنم
آلبر کامو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

نومید کننده ترین ننگ ها . ننگ نادانی است که گمان

نومید کننده ترین ننگ ها . ننگ نادانی است که گمان می کند همه چیز را می داند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

شر و بدی که در دنیا وجود داردمولودنادانی است حسن

شر و بدی که در دنیا وجود داردمولودنادانی است
حسن نیت نیز اگر از روی آگاهی نباشدبه اندازه شرارت تولید خسارت کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

وقتی که روییدن خار را بر بالای دیوار دیدم ، دانستم

وقتی که روییدن خار را بر بالای دیوار دیدم ، دانستم که انسان بی ارزش ، از بالانشینی و مقام یافتن به شخص بزرگ و ارزشمندی تبدیل نمیگردد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پرويز رضايي
پرويز رضايي

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره كنم كه اگر

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره كنم كه اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم یكی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.
آبراهام لینكلن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید