لحظه  بروز رسانی 
Nargess
Nargess

تولدمن واذری های عزیز مبارررککک

تولدمن واذری های عزیز مبارررککک

تولدمن واذری های عزیز مبارررککک

مشاهده همه ی 7 نظر
Nargess
Nargess

تواین دنیا نبایدبه هرکسی اعتمادکرد چون ازاعتمادت سوءاستفاده میکنه ونامردی میکنه

تواین دنیا نبایدبه هرکسی اعتمادکرد چون ازاعتمادت سوءاستفاده میکنه ونامردی میکنه ...

مشاهده همه ی 2 نظر
Nargess
Nargess

به امیدانکه تورادرخواب ببینم چشمانم بسته میشود

به امیدانکه تورادرخواب ببینم چشمانم بسته میشود

مشاهده همه ی 2 نظر
Nargess
Nargess
م

....م

مشاهده همه ی 3 نظر