لحظه  بروز رسانی 
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

= = = = == = = = = = =

= = = = == = = = = = = =

هیچوقت نمیبخشمت

بخاطر بغض ها و گریه هایی که به یادگار برام گذاشتی و رفتی تا شب و روز امونم نده...
بخاطر زخمی که رو دلم گذاشتی...
بخاطر دردی که هرروز قلبم میکشه...
بخاطر تموم خنده هایی که از صورتم گرفتی و بخاط تموم غصه هایی که روی صورتم نشوندی..
بخاطر اینکه دلمو , باورمو و اعتمادمو تا ابد تو خودم شکستی...
زندگیمو به ناحق داغون کردی...
جواب قسم های دروغتو میتونی بدی ؟
جواب این بلایی رو که به ناحق با دل سنگت سرم آوردی رو میتونی بدی؟
تو هنوز نخواستی بفهمی که چی به سرم آوردی , اما به زودی میفهمی و حسش میکنی...
به زودی جواب و تقاص همه اینا رو میدی, طوری که چشمات و صورتت تا عمر داری خیس میشه ..
شاید وقتی که چشمات خیس شد و وقتی که صدای گریه هامو با گوشت, نه با قلبت شنیدی به یادم میفتی..که دیگه خیلی دیره خیلی دیر
= = = = == = = = = = = =

مشاهده همه ی 1 نظر
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

= = = = == = = = = = = = ﻫﻤﯿﺸه ﺩﻳـــــﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴــــمـــ ،  ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ .! ﮐﻪ ﭼﯿـــــﺰﯼ ﺩﺭ

http://8pic.ir/images/ip6fmcpsk2qnnjm7678k.jpg
= = = == = = =

気持ち のデコメ絵文字ﻫﻤﯿﺸه ﺩﻳـــــﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴــــمـــ ، 
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ...!
ﮐﻪ ﭼﯿـــــﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻤـــــــﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﻓﺘـــــﺎﺏ 
ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﻏﻨﻴﻤـــــﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺧـــــــــﺪﺍ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺳﺨﺘــــــــﻴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨــــــــﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ 
ﺩﯾﺪﻥ ﯾﮏ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ 
ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾــــــﯽ ﻭ ﻏﺮﺑﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣـــــــﯽﺷﻮﺩ 
ﻳﮏ ﻋـــــﺰﻳﺰ 
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻭ ﻋﺰﯾﺰﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﯾﮏ ﺩﻭﺳـــــﺖ 
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺮﻭﺩ ، ﺧﻮﺑﯿﻬـــــــﺎﯾﺶ ﻋﯿــــﺎﻥ می شود
ﭘﺎﻳــــــﻴﺰ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺸﻨﮓ ﻭ ﻗﺸﻨـــــــﮓ ﺗﺮ ﻣــــــﯽ ﺷﻮﺩ
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ،
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺳﻼﻣﺘﯽ 
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤــــــﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﺸﻮﺩ 
ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨــــﺪ ، 
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﯾﯽ ﺭﻭﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ 
ﺍﻣﺮﻭﺯ 
ﺗﻤﺎﻡ ﭼﻴﺰﻫــــــﺎ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧــــﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ
 ﻭ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـــــﺪﺍﻧﯿﻢ
ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ انقدر ها هم طولانـــــــی نیست
気持ち のデコメ絵文字
= = = == = = =

مشاهده همه ی 7 نظر
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

                                  נلـخـور ڪـﮧ مےشـوґ بـغـض مےڪنـґ مـﮯآیـґ پـشـتــ

http://8pic.ir/images/0x1bav0333qfwhgr6vos.jpg
                                 

נلـخـور ڪـﮧ مےشـوґ
بـغـض مےڪنـґ
مـﮯآیـґ پـشـتــ صـفـحـﮧﮮ مـانیـتــورґ
ڪامـِنـتـــ مـﮯنـویسـґ
صـورتڪ مےگـذارґ
صـورتـڪﮯ ڪـﮧ مـﮯخـنـננ
و پـشتـش پـنـهـاטּ مـﮯشــوґ
ڪـﮧ فڪـر ڪنـﮯ مـﮯخنــدґ
و بـخنـــــدﮮ ...
اشڪــ هـایـґ مــﮯآیـنـנ
و مـטּ
مـداґ بـا صـورتڪــ مـَجـــازﮮ اَґ مـﮯخـــنـנґ ...
                                 

مشاهده همه ی 3 نظر
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

= = = = == = = = = = = = رفتــــــن رفتــــن کهـ بهانهـ نمـــــــی خواهـــــد وقتیـ نخـــ

http://8pic.ir/images/qwjeeaz96x35e0ps3ytd.jpg
= = = == = = =

気持ち のデコメ絵文字رفتــــــن
رفتــــن کهـ بهانهـ نمـــــــی خواهـــــد
وقتیـ نخــــــواهیـ بمــــــانیـــ
با چمـــــدانِ خالیــــ کهـ هیــــــچ
بیــــ چمـــدان هم می رویـ

مـــــانـــــدن
مانــــــدن امّـــا بـــــهانهـ مــــــی خواهد
دستیــــ گـــــــرمـــ
نگاهیـ مهربــــان
دروغهـــــآیــــ دوســـــتــــ داشتنیـــــ
دوستتــــ دارمــــــ هاییــــــ که هرگـــــز نمی شنویـــــ
دوستتــــــ دارم هاییـــ که می شنویــــــ
امّــــــا 
بـــــآور نمی کنیــــــ
یکــــــ فنجــــــــان چایـــــــ
بویـــ عــــــود
یک آهنگـــــــ مشترکـ
خاطــرآت تلــخ
خاطــــــــــــرآت شیــــــرین
و ...
آری دقتـــــــ کن :
آمــــــدن دلیل می خــــــواهد
مانـــــدن بهانهـ
رفتـــــن هیچ کــــــــــدآم
気持ち のデコメ絵文字

= = = == = = =

مشاهده همه ی 1 نظر
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

منـ ب ـه هـر تحقیریـ  کهـ شدمـ ؛ خندیدمـ اسمـ مـرآ

منـ ب ـه هـر تحقیریـ  کهـ شدمـ ؛ خندیدمـ
اسمـ مـرآ گذاشتند 63.gif بـآ جنـبهـ  63.gif

امـآ ـاَفـسوسـ {که} کسیـ نفهمیـد، خندیدمـ تـآ
کسیـ  صدایـ شکستهـ  شُدنـِ  قلبم رآ نـَ ـشنَود

30083428362993690247.gif

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . . ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !

LYNERE56_RIMATOOLS.png

بیهـــــودِه نَـقّـــاش بــــــودِه ام . . .

ایــــــטּ هَمِـــــﮧ ســـــال . . !

بِـــــﮧ چَ ــــــــشم هــایَت ڪِـــــﮧ مے رِسَـــــم ،

قَلَـــــــم مــــوهـــا خ ـــــیس مے شَــــوَنــد . . .

بِـــــﮧ لَــب هــایَت ڪِــــﮧ مے رِسَـــــم ،

دَستَــــــم مے لَــــــرزَد . . .

رَنـــگــ هــــا مے گــُــــریـــزَنــــد ،

وَ قــاب هـــاےِ خ ــــــالے ، ، ،

تَنـــ ــهـا . . .

نَبــــودَטּِ تـــــو را . . .

بِـــــﮧ دیـــــوارِ زِنـــدِگـــــے ام ،

مے ڪـــــوبَنــــــد . .10500000

http://8pic.ir/images/9ivp07cxisfttw4nrghw.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

                                            بـراﮮ

                    Avazak.ir Line4 تصاویر جداکننده متن (1) 
http://8pic.ir/images/epvg8b31c78eomrbs6xi.jpg

Avazak.ir Line4 تصاویر جداکننده متن (1)                    Avazak.ir Line4 تصاویر جداکننده متن (1) 

بـراﮮ بـعـضـــے נرנهـا نــﮧ مـےتـواטּ گـریـﮧ ڪـرנ ...
نــﮧ مـےتـواטּ فریـاנ زנ ...

براﮮ بـعـضـــے נرנها
فـقـط مـےتـواטּ

نـگـاه ڪـرנ
و بــے صــנا شـڪـسـتــــ ... 

مشاهده همه ی 1 نظر
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

سخت است  غرق شدن در روزهایــــ پر از تکرارو تفکراتیــــ که جز خستگیــــ چیــــزیــــ

http://8pic.ir/images/9ha213kksfxj0rbayzev.jpg
気持ち のデコメ絵文字سخت است 
غرق شدن در روزهایــــ پر از تکرار
و تفکراتیــــ که جز خستگیــــ چیــــزیــــ برایــــت ندارد
آنقدر خسته، 
که فقط میــــ تــــ
ـــــوانیــــ بنگریــــ
به دردهایــــی که 
نمک به زخم لحظه هایــــ تنهــ ـــ ـــایــــیت میـــــــ ــــزنند
و گاهیــــ در حسرت لحظه ها،
آنقدر آه میــــ کشیــــ و بغض میــــ کنیــــ
تا آشکار نگردد عمق دردهایــــیــــ که در دلت پنهان مانده
خسته از عبور ثانیــــه ها که به دلخواه خود میــــ گذرد
و تـــــــــو 
هیــــچ نقش و سهمیــــ در ثبت و گذر ایــــن لحظه ها نداریــــ
و همچنیــــن، 
خسته و دردمند 
از روزهایــــ خوبیــــ
که با یــــک دنیــــا امــ ـــ ــیــــد، 
رسیــــدنش را به انتظار میــــ کشیــــدیــــ
میــــدانیــــ
گاهیــــ، 
فقط بایــــد چشم دوخت به مهربانیــــ
و نگاه خداوندیــــ 
که خودش خوب میــــ داند
حال دلت اصلا خوب نیــــست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
النا
خواب آلودخواب آلود
النا

 رِفیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق اُونـ ـ ـ ـ ـ ـ

 رِفیـ ـ ـ ـ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字ـ ـ ـق اُونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی نیـ ـ ـ ـ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字ـ ـ ـ ـ ـس゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字

゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字کـِ ـ ـ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字ـ ـ ـ ـه باش خـُ ـ ـ ـ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 ـ ـ ـ ـوشی゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字

゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字اونـ ـ ـ ـ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 ـ ـ ـیه کـِ ـ ـ ـ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字ـ ـه بـِ ـ ـدونه« اون » داغـ ـ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字ـ ـ ـونی゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字

http://8pic.ir/images/x9lkp2xmtzgmnkja75qc.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر