لحظه  بروز رسانی 
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB

مشاهده همه ی 16 نظر
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

tik-9.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

مثل گرگ باشمیخوای خنجر بزنی از روبه رو بزن…مثل گرگ تعصب

مثل گرگ باش

میخوای خنجر بزنی از روبه رو بزن…

مثل گرگ تعصب داشته باش…

مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن...

مثل گرگ رو در رو حقتو بگیر

گرگ باش از “جنس گرگ” نه از “جنس آدم”..... 

اس ام اس

مشاهده همه ی 18 نظر
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

عکس و تصویر ملدم

مشاهده همه ی 44 نظر
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

بــﮧ بعـضـــیـــآ بـــآســ بگــے : ''عـــّـــّـــّــﮧ'' [؟]شمـــآ همــونــے ڪــﮧ هیـــــچ


بــﮧ بعـضـــیـــآ بـــآســ بگــے : ''عـــّـــّـــّــﮧ'' [؟]

شمـــآ همــونــے ڪــﮧ هیـــــچ ''گـ ــ ـوهـ ــ ـے'' نیـســـت [؟]

 یـــﮧ امضــــا میـــدے [؟]

اس ام اس

مشاهده همه ی 7 نظر
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

با مامانم رفتیم پالتو بخریم دونه دونه رنگاش وطرح هایی


با مامانم رفتیم پالتو بخریم دونه دونه رنگاش وطرح هایی که بود رو پوشیدم میام جلوش یه چیزی میگه

مشکی:مگه عمت مرده!!!{-7-}

سفید:مگه عروسی؟؟{-93-}

نارنجی:رفتگرشهرداری………!!!!!{-104-}

صورتی:خرس گنده خجالت نمیکشی مگه بچه ای……!!!؟{-76-}

قرمز:شنل قرمزی،شمر!!؟؟؟؟؟{-126-}

خاکستری:مگه فیلی؟؟!!!؟؟{-115-}

راه راه مشکی سفید:شبیه گورخرمیشی!!!!{-112-}

 سفید لکه های دایره ای مشکی:مگه گاوی!!؟؟{-121-}

سفید آستین های مشکی:فتوکپی پنگوئن شدی……!!{-15-}

دور گردنش خز داشت:چقدر شبیه شترمرغ بودی من نمیدونستم؟؟!!؟؟{-16-}

ساده ی کوتاه:همینم مونده دخترم کوتاه بپوشه………{-6-}

ساده ی بلند:شبیه جادوگر شهر اُز شدى……!!{-48-}

اومدیم خونه میگه  خاک تو سرت سلیقه ام نداری اینهمه پالتو هیچکدوم رونخریدی..!!

{-15-}{-15-}{-15-}{-15-}

مشاهده همه ی 11 نظر
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

هـــــــــے یــــارو.فــــقط خــ��ــــدا↻ ﻣﯿﺘﻮنه ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣن↺⇚ﻗضــــــــاوﺕ ﮐنه…پـــــﺲ ﺧ

هـــــــــے یــــارو....

فــــقط خــ��ــــدا

↻ ﻣﯿﺘﻮنه ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣن↺

⇚ﻗضــــــــاوﺕ ﮐنه…

پـــــﺲ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ↣

��شما...

☜خَــفِــهْ☞

zi04r6saxjlsavf8htj9.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

√ از آכم هــا مـے گـذرم. כلــــم را گُـنـכه تـر مـے

√ از آכم هــا مـے گـذرم...
כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…
نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم
بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!
مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)
همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام..
و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…
اس ام اس


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ
قاطیقاطی
آخریـــــــــــــــــن سنگـــــــــــــرم سکـــــــــــــوتــــــــــــ

خالم دبیر ادبیاته، یه روز داشتیم باهم برگه های امتحانشو تصحیح

خالم دبیر ادبیاته، یه روز داشتیم باهم برگه های امتحانشو تصحیح میکردیم رسیدم به این سوال:

معنی بیت زیر را به فارسی روان بنویسید:
طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت/ به در آی تا ببینی طیران آدمیت
طرف اینجوری معنی کرده بود:
ته ران مرغ را دیدی و شهوتی شدی ، اگر ته ران انسان را میدیدی چکار میکردی؟؟ 
من {-15-}
شاعر {-15-}
ته ران مرغ {-15-}
فدراسیون ادبیات فارسی {-15-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید