افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
وحید mir
مهربونمهربون
وحید mir


?tp=41&post_id=312046275

اگر پیاده هم شده سفر


کن

در ماندن میپوسی!!!


عجب فــرســـوده


دیواریست دنیـــــــــــا


نظرات برای این پست غیر فعال است
وحید mir
مهربونمهربون
وحید mir
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند
بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند
همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند
چشمه سار طبع من دیگر نمی جوشد ولی
جویبار اشکم آهنگ روانی می کند
بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن
با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند
ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز
چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کندنظرات برای این پست غیر فعال است
وحید mir
مهربونمهربون
وحید mir
صادق هدایت:
در حقیقت
ما همه بشر بودیم!...
تا اینکه
نژاد!
ارتباطمان را برید!!
مذهب!
از یکدیگر جدایمان ساخت!!
سیاست!
بینمان دیوار کشید!!
و ثروت!
از ما طبقه ساخت

همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!
اسارت به میله های دورت نیست.
به حصارهای دور تفکرت است!

نظرات برای این پست غیر فعال است
وحید mir
مهربونمهربون
وحید mir


یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

نظرات برای این پست غیر فعال است
وحید mir
مهربونمهربون
وحید mirگلوله نمیدانست
تفنگ نمیدانست
شکارچی نمیدانست
پرنده داشت برای جوجه هایش غذا میبرد
خدا که میدانست
نمیدانست؟!نظرات برای این پست غیر فعال است
وحید mir
مهربونمهربون
وحید mir


139505/11 - 11:41 - 90 مشاهده ?tp=41&post_id=312029163

ﺯنه ﺑﭽﺸﻮ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻣﻴﮑﺮﺩ : ﺍﻳﺸﺎﻻ ﺑﺮﻯ ﺯﻳﺮ

۱۹ﭼﺮﺥ |:s4827.gif

ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ ﻧﻨﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺮﺣﻤﻰ

ﺯﺍﭘﺎﺳﺸﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻯ؟!مشاهده همه ی 21 نظر