لحظه  بروز رسانی 
vahidsadatnourie
ناراحتناراحت
vahidsadatnourie

آن دوست که دیدنش بیاراید چشم بی‌دیدنش از

آن دوست که دیدنش بیاراید چشم

بی‌دیدنش از گریه نیاساید چشم

ما را ز برای دیدنش باید چشم

ور دوست نبینی به چه کار آید چشم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahidsadatnourie
ناراحتناراحت
vahidsadatnourie

قاهده ششم شمس تبریزی قاعده ششم اکثر درگیری ها،

قاهده ششم شمس تبریزی
قاعده ششم
اکثر درگیری ها، پیش داوری ها و دشمنی های این دنیا از زبان منشأ می گیرد. تو خودت باش و به کلمه ها زیاد بها نده. در دیار عشق زبان حکم نمی راند. عاشق بی زبان است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahidsadatnourie
ناراحتناراحت
vahidsadatnourie
یا حق

یا حق

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahidsadatnourie
ناراحتناراحت
vahidsadatnourie
یا حق

یا حق

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahidsadatnourie
ناراحتناراحت
vahidsadatnourie

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش

گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahidsadatnourie
ناراحتناراحت
vahidsadatnourie
پست شماره 320670793 از vahidsadatnourie

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
vahidsadatnourie
ناراحتناراحت
vahidsadatnourie
یا حق

یا حق

مشاهده همه ی 1 نظر
vahidsadatnourie
ناراحتناراحت
vahidsadatnourie
یا حق

یا حق

مشاهده همه ی 2 نظر