ویترین نارنجی
ویترین نارنجی

امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و

امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و برگی نیاز داریم؟

دبرا ای . بنتون، در کتاب " چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ " ، در پاسخ به سوال فوق می­گوید:

" اگر بفهمید روسای سازمانها، چگونه سازمان را اداره می می­کنند، می­توانید از اخراج شدنتان جلوگیری کنید، سریعتر ترقی کنید، از کیفیت زندگی شغلی خود که خواهان و سزاوار آن هستید لذت می برید و اگر یک روز امکان مدیر عالی شدن برایتان فراهم گردید ابزار و تجهیزات مناسب آن را در اختیار خواهید داشت."

بنابراین طبق گفته وی، مهمترین عامل برای رسیدن به قله سازمانی، فهمیدن این موضوع است که روسای سازمانها، چگونه سازمان را اداره می­کنند. بنتون نتایج حاصل از اقدام فوق را در سه محور بیان می­کند که به اختصار توضیح داده شده است:

1- از اخراج شدنتان جلوگیری خواهد کرد:

کارمندان با فهمیدن این موضوع که رئیس چه می­خواهد، می­توانند وی را راضی نگه دارند. اگر نیازها و مقتضیات کار رئیس را نادیده انگارید، اگر تصور کنید درخواست­هایی احمقانه دارد و اگر فکر کنید این کار به من ربطی ندارد، این امکان کاملا وجود دارد که اخراج شوید.

2- ترقی خواهید یافت:

باید تشخیص دهید که دلیل اینکه مدیر عالی سازمان، به مقام مدیریت رسیده این است که با فرهنگ سازمان شما هماهنگ است. پس اگر متوجه شوید که مدیر عالی دنبال چه چیزی است، می­توانید آنچه برای سازمان ارزشمند است را درک کنید و همین امر موجبات ترقی شما را به ارمغان خواهد آورد.


3- از کیفیت زندگی شغلی خود که خواهان و سزاوار آن هستید لذت می برید:

بعد از ترقی کردن، با منبع عظیمی از لذت در زندگی شغلی حرفه ایتان روبرو می­شوید و این همان بهبود کیفیت زندگی شغلی است که منتظرش هستید.

بنابراین با فهمیدن اینکه مدیر عالی دنبال چه چیزی است، پی به ارزشهای نهفته در یک سازمان ببرید و علاوه بر اینکه مانع اخراج شدن خود می­شوید، موجبات ترقی خود را نیز فراهم می­آورید و در نهایت از بهبود کیفیت زندگی شغلی خود لذت خواهید برد. با توجه به این موضوع نیز که همه سازمانها همیشه نیازمند یک سرپرست هستند، با رعایت همین نکته کوچک به قدری ترقی پیدا کنید تا مدیر و سرپرست بعدی سازمان شما باشید.

ویترین نارنجی

مشخصات:

نام کتاب: چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ (فصل اول)

نویسنده: دبرا ای . بنتون

ترجمه: ایرج پاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ویترین نارنجی
ویترین نارنجی

امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و

امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و برگی نیاز داریم؟

دبرا ای . بنتون، در کتاب " چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ " ، در پاسخ به سوال فوق می­گوید:

" اگر بفهمید روسای سازمانها، چگونه سازمان را اداره می می­کنند، می­توانید از اخراج شدنتان جلوگیری کنید، سریعتر ترقی کنید، از کیفیت زندگی شغلی خود که خواهان و سزاوار آن هستید لذت می برید و اگر یک روز امکان مدیر عالی شدن برایتان فراهم گردید ابزار و تجهیزات مناسب آن را در اختیار خواهید داشت."

بنابراین طبق گفته وی، مهمترین عامل برای رسیدن به قله سازمانی، فهمیدن این موضوع است که روسای سازمانها، چگونه سازمان را اداره می­کنند. بنتون نتایج حاصل از اقدام فوق را در سه محور بیان می­کند که به اختصار توضیح داده شده است:

1- از اخراج شدنتان جلوگیری خواهد کرد:

کارمندان با فهمیدن این موضوع که رئیس چه می­خواهد، می­توانند وی را راضی نگه دارند. اگر نیازها و مقتضیات کار رئیس را نادیده انگارید، اگر تصور کنید درخواست­هایی احمقانه دارد و اگر فکر کنید این کار به من ربطی ندارد، این امکان کاملا وجود دارد که اخراج شوید.

2- ترقی خواهید یافت:

باید تشخیص دهید که دلیل اینکه مدیر عالی سازمان، به مقام مدیریت رسیده این است که با فرهنگ سازمان شما هماهنگ است. پس اگر متوجه شوید که مدیر عالی دنبال چه چیزی است، می­توانید آنچه برای سازمان ارزشمند است را درک کنید و همین امر موجبات ترقی شما را به ارمغان خواهد آورد.


3- از کیفیت زندگی شغلی خود که خواهان و سزاوار آن هستید لذت می برید:

بعد از ترقی کردن، با منبع عظیمی از لذت در زندگی شغلی حرفه ایتان روبرو می­شوید و این همان بهبود کیفیت زندگی شغلی است که منتظرش هستید.

بنابراین با فهمیدن اینکه مدیر عالی دنبال چه چیزی است، پی به ارزشهای نهفته در یک سازمان ببرید و علاوه بر اینکه مانع اخراج شدن خود می­شوید، موجبات ترقی خود را نیز فراهم می­آورید و در نهایت از بهبود کیفیت زندگی شغلی خود لذت خواهید برد. با توجه به این موضوع نیز که همه سازمانها همیشه نیازمند یک سرپرست هستند، با رعایت همین نکته کوچک به قدری ترقی پیدا کنید تا مدیر و سرپرست بعدی سازمان شما باشید.

ویترین نارنجی

مشخصات:

نام کتاب: چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ (فصل اول)

نویسنده: دبرا ای . بنتون

ترجمه: ایرج پاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ویترین نارنجی
ویترین نارنجی

امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و

امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و برگی نیاز داریم؟

دبرا ای . بنتون، در کتاب " چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ " ، در پاسخ به سوال فوق می­گوید:

" اگر بفهمید روسای سازمانها، چگونه سازمان را اداره می می­کنند، می­توانید از اخراج شدنتان جلوگیری کنید، سریعتر ترقی کنید، از کیفیت زندگی شغلی خود که خواهان و سزاوار آن هستید لذت می برید و اگر یک روز امکان مدیر عالی شدن برایتان فراهم گردید ابزار و تجهیزات مناسب آن را در اختیار خواهید داشت."

بنابراین طبق گفته وی، مهمترین عامل برای رسیدن به قله سازمانی، فهمیدن این موضوع است که روسای سازمانها، چگونه سازمان را اداره می­کنند. بنتون نتایج حاصل از اقدام فوق را در سه محور بیان می­کند که به اختصار توضیح داده شده است:

1- از اخراج شدنتان جلوگیری خواهد کرد:

کارمندان با فهمیدن این موضوع که رئیس چه می­خواهد، می­توانند وی را راضی نگه دارند. اگر نیازها و مقتضیات کار رئیس را نادیده انگارید، اگر تصور کنید درخواست­هایی احمقانه دارد و اگر فکر کنید این کار به من ربطی ندارد، این امکان کاملا وجود دارد که اخراج شوید.

2- ترقی خواهید یافت:

باید تشخیص دهید که دلیل اینکه مدیر عالی سازمان، به مقام مدیریت رسیده این است که با فرهنگ سازمان شما هماهنگ است. پس اگر متوجه شوید که مدیر عالی دنبال چه چیزی است، می­توانید آنچه برای سازمان ارزشمند است را درک کنید و همین امر موجبات ترقی شما را به ارمغان خواهد آورد.


3- از کیفیت زندگی شغلی خود که خواهان و سزاوار آن هستید لذت می برید:

بعد از ترقی کردن، با منبع عظیمی از لذت در زندگی شغلی حرفه ایتان روبرو می­شوید و این همان بهبود کیفیت زندگی شغلی است که منتظرش هستید.

بنابراین با فهمیدن اینکه مدیر عالی دنبال چه چیزی است، پی به ارزشهای نهفته در یک سازمان ببرید و علاوه بر اینکه مانع اخراج شدن خود می­شوید، موجبات ترقی خود را نیز فراهم می­آورید و در نهایت از بهبود کیفیت زندگی شغلی خود لذت خواهید برد. با توجه به این موضوع نیز که همه سازمانها همیشه نیازمند یک سرپرست هستند، با رعایت همین نکته کوچک به قدری ترقی پیدا کنید تا مدیر و سرپرست بعدی سازمان شما باشید.

ویترین نارنجی

مشخصات:

نام کتاب: چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ (فصل اول)

نویسنده: دبرا ای . بنتون

ترجمه: ایرج پاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ویترین نارنجی
ویترین نارنجی

CEO حروف نخست عبارت Chief executive officer به معنای مقام

CEO حروف نخست عبارت Chief executive officer به معنای مقام ارشد اجرایی است. این اصطلاحی است که به تازگی در آمریکا رایج شده است و به کسی که مدیران یک شرکت را اداره می کند، اطلاق می گردد. در واقع CEO کسی است که مدیری مناسب را در زمانی مناسب به شغلی مناسب می گمارد.

در یک شرکت مدیران ارشد زیادی وجود دارد که در زیر لیستی از آنها را مشاهده می کنیم:
- مدیر ارشد عملیات Chief operation officer (COO)
-مدیر ارشد مالی Chief financial officer (CFO)
-مدیر ارشد اداری Chief administration officer (CAO)
-مدیر ارشد اطلاع رسانی Chief information officer (CIO)
-مدیر ارشد حقوقی Chief legal officer (CLO)
- مدیران ارشد دیگر.

برخی از مدیران ارشد فوق، در مواقع بحرانی سمت جدیدی نیز به خود می گیرند. به عنوان مثال؛ در ایام بروز مشکلات مالی مدیران عالی باید سمت مدیر ارشد تعدیل نیروی انسانی (Chief firing officer) را بپذیرد، چرا که وی در این مورد که شرکت تا چه اندازه می تواند از عهده هزینه سربار پرسنل برآید گزارش داده و توصیه هایی می کند.

همانطور که در مقاله " امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و برگی نیاز داریم؟" مطرح کردیم، از عوامل مهم رشد و ترقی درون سازمانی، توجه به این موضوع است که رئیس دنبال چه چیزی است. طبق همین اصل مطرح شده، اگر پی به این موضوع ببریم که مدیران ارشد چه وظایف و اهدافی دارند، پله های ترقی را می توانیم بپیماییم. اما برای شناخت مدیران عالی باید چه کار کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به پی به پاسخ سوال های زیر ببریم:
- روسای کارآمد چه ویژگی هایی دارند؟
- چرا برخی از روسا کارآمد نیستند؟
- چگونه شخصی مدیر عالی می شود؟
- کار یک مدیر عالی چیست؟
- چه کسانی بر رییس ریاست می کنند، به عبارت دیگر رییس باید چه رأی دهندگانی را راضی کند؟
- روسا در اشخاصی که استخدام می کنند، ترفیع می دهند و اخراج می کنند دنبال چه چیزی می گردند؟

توضیحات متن:
نام کتاب : چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ (فصل دوم)
نام نویسنده : دبرا ای . بنتون
نام مترجم : ایرج پاد
نشر : شرکت سهامی انتشار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ویترین نارنجی
ویترین نارنجی

امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و

- امروزه برای صعود به قله سازمان به چه ساز و برگی نیاز داریم؟

دبرا ای . بنتون، در کتاب " چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ " ، در پاسخ به سوال فوق می­گوید:

" اگر بفهمید روسای سازمانها، چگونه سازمان را اداره می می­کنند، می­توانید از اخراج شدنتان جلوگیری کنید، سریعتر ترقی کنید، از کیفیت زندگی شغلی خود که خواهان و سزاوار آن هستید لذت می برید و اگر یک روز امکان مدیر عالی شدن برایتان فراهم گردید ابزار و تجهیزات مناسب آن را در اختیار خواهید داشت."

بنابراین طبق گفته وی، مهمترین عامل برای رسیدن به قله سازمانی، فهمیدن این موضوع است که روسای سازمانها، چگونه سازمان را اداره می­کنند. بنتون نتایج حاصل از اقدام فوق را در سه محور بیان می­کند که به اختصار توضیح داده شده است:

1- از اخراج شدنتان جلوگیری خواهد کرد:

کارمندان با فهمیدن این موضوع که رئیس چه می­خواهد، می­توانند وی را راضی نگه دارند. اگر نیازها و مقتضیات کار رئیس را نادیده انگارید، اگر تصور کنید درخواست­هایی احمقانه دارد و اگر فکر کنید این کار به من ربطی ندارد، این امکان کاملا وجود دارد که اخراج شوید.

2- ترقی خواهید یافت:

باید تشخیص دهید که دلیل اینکه مدیر عالی سازمان، به مقام مدیریت رسیده این است که با فرهنگ سازمان شما هماهنگ است. پس اگر متوجه شوید که مدیر عالی دنبال چه چیزی است، می­توانید آنچه برای سازمان ارزشمند است را درک کنید و همین امر موجبات ترقی شما را به ارمغان خواهد آورد.


3- از کیفیت زندگی شغلی خود که خواهان و سزاوار آن هستید لذت می برید:

بعد از ترقی کردن، با منبع عظیمی از لذت در زندگی شغلی حرفه ایتان روبرو می­شوید و این همان بهبود کیفیت زندگی شغلی است که منتظرش هستید.

بنابراین با فهمیدن اینکه مدیر عالی دنبال چه چیزی است، پی به ارزشهای نهفته در یک سازمان ببرید و علاوه بر اینکه مانع اخراج شدن خود می­شوید، موجبات ترقی خود را نیز فراهم می­آورید و در نهایت از بهبود کیفیت زندگی شغلی خود لذت خواهید برد. با توجه به این موضوع نیز که همه سازمانها همیشه نیازمند یک سرپرست هستند، با رعایت همین نکته کوچک به قدری ترقی پیدا کنید تا مدیر و سرپرست بعدی سازمان شما باشید.

ویترین نارنجی

مشخصات:

نام کتاب: چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم؟ (فصل اول)

نویسنده: دبرا ای . بنتون

ترجمه: ایرج پاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید