بروز رسانی 
ح. نوری ♥ مدیر 12 گروه ♥
شیطونشیطون
ح. نوری ♥ مدیر 12 گروه ♥

خدایا ! خدایا ! خدایا ! ما فقط تو را

خدایا ! خدایا ! خدایا !

ما فقط تو را می خواهیم ، بی هیچ کم و بیش .

بی هیچ کم .چون کمتر از تو هیچ نیست که اقناعمان کند .

بی هیچ بیش .چون ، بیش از تو چیست ؟ هیچ نیست.

تو ما را کفایتی !

 که خود فرموده ای : ألیس الله بکاف عبده?

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست !؟

مشاهده همه ی 1 نظر
ROBINA مدیر گروه روی هم زمین فرشته هست.
آروم و عادیآروم و عادی
ROBINA مدیر گروه روی هم زمین فرشته هست.

انسان چیست ؟ شنبه: به دنیا می آید

انسان چیست ؟ 
شنبه: به دنیا می آید. 
یكشنبه: راه می رود. 
دوشنبه: عاشق می شود. 
سه شنبه: شكست می خورد. 
چهارشنبه: ازدواج می كند. 
پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد. 
جمعه: می میرد.
 
دکتر حسابی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ROBINA مدیر گروه روی هم زمین فرشته هست.
آروم و عادیآروم و عادی
ROBINA مدیر گروه روی هم زمین فرشته هست.

دﻟﻢ ﺑﺮای ﻗﺪﯾﻤﯿﻬﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ .


دﻟﻢ ﺑﺮای ﻗﺪﯾﻤﯿﻬﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ..

اﯾﻦ آدم ﺟﺪﯾﺪ ، دﯾﮕﺮ دل ﻣﺮا ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید