بیا با هم یڪ تصویر زیباے دیگر از عشقــ بڪشیمـ ، تصویرے مثلــ آنــ نقاشے دیروز
تا بہ یادگار بمانـد و این یادگارے مثلــ یڪ خاطره بماند ، تا مـا نیز مثل خاطره هـا باشیمـ ، نـہ خاطره اے از گذشتہ ، خاطره هایے شیرینــ از هـر روز زندگے مانــ ڪہ همیشہ تا ابـد در قلبمانــ بـہ یادگار بمانــد!
بروز رسانی 
غزل
آروم و عادیآروم و عادی
غزل

یه وقتایی فراموش کردن بعضیا مثل فراموش کردن

یه وقتایی فراموش کردن بعضیا 
 مثل فراموش کردن

یه وقتایی فراموش کردن بعضیا

مثل فراموش کردن نفس کشیدنه، درست مثل فراموش کردن تو

یادگارِ ماندگار
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید