لحظه  بروز رسانی 
mohmad
مریضمریض
mohmad

گاهی. می آیی. چون نسیم بهاری.خنک ودلنواز. گاه میروی.سردوخاموش

گاهی... می آیی...

چون نسیم بهاری...خنک ودلنواز...

گاه میروی...سردوخاموش...

به سان برگ خزان...

ونمیدانی...چه آتشی درقلبم به پامیکنی...

که همین بودن ونبودنت..." دلم" را میلرزاند

عجیب آرام بود...

روزهایی که نبودی...

درهیچ کجای زندگیم

روزهایی که هنوز رد پایت برقلبم جا نمانده بود

روزهایی که دوستم نداشتی...

روزهایی که دوستت نداشتم...

روزهایی که...

"چیزی" ازمن به گرو نبرده بودی!

همسفر روزهای بارانی

یکی طلبت!

یک " دل" طلبت!

مشاهده همه ی 12 نظر

《 اطلاعیه مهم 》_ با دقت بخووونین .ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﯿﺎﻡ

__________________《 اطلاعیه مهم 》__________________


با دقت بخووونین .ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ مطلع
ﺑشه ﮐﺎﺭ ﺕ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺭﻩ ...
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻏﯿﺮﺕ ﺩﺍﺭﯾﻦ

ﺍﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻐﺪﺍﺩﯼ ﺭﯾﺲ ﮔﺮﻭﻫﮏ تروریستی ﺩﺍﻋﺶ ﻃﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭ تهدیدآﻣﯿﺰ ،

ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺳﺮﺩﺍﺭسرلشگر حاج قاسم ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﺎﺗﮑﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺳﭙﺎﻩ

ﻗﺪﺱ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ، ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ؛

《 ﺍﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ، ﺍﺳﻔﻨﺪﯼ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺏ

ﻣﺮﺯ ﭘﺎﻭﻩ ﻭ ﻣﺮﺯ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻼﺕ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﮑﺎﺭﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫیم ﮐﺮﺩ

ﻭﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺭﺍﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ 》

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ،ﺍﺳﺮﺍییل ،ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ

،ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﻫﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﺎلی ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﺭﺍ ﮐﺮدند ..

همچنین ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺳﺮﺩﺍﺭ سرلشگر پاسدار حاج قاسم ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ

ﺧﺒﺮﯼ ﻭ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ؛

همانطور که قبلا گفته ام ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺯﻡ ﺏ ﺗﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ

ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺷﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ابن علی (ﻉ) ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ..

ﻭ ﻃﯽ ﺩﯾﺪﺍﺭ با ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌه ﻋﺮﺍﻕ و ﺍﺣﺰﺍب ، ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ

ﺭﺍﻩ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ عراق ، ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ

ﮐﻨﻢ ﺍﮔﺮ ﺭﻫﺒﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ ﻧﻪ فقط

ﺩﺍﻋﺶ ، ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻭﻃﻨﻢ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ، ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻌﺮﻩ ﺍﻟﻌطﺸﺶ

ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﮔﺮ ، ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺩﺭﺱ ﻭﻋﺒﺮﺗﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ

ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ . ﻧﻪ فقط ﺩﺍﻋﺶ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺳﺮﺍییل ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺣﯿﻔﺎ ﻭﺍﻭﺭﺷﻠﯿﻢ ﻭﺑﻠﮑﻮﺭﯾﺘﺲ

، ﺩﺭ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺬﻑ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ سرلشگر سلیمانی فرمودند ؛

《 ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ خدشه ﺑﻪ ﻣﺮﺯ ﻣﯿﻬﻦ ﺍﺳﻼﻣﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،

ﺑﻪ ﺳﺎﻻﺭ ﺷﻬﺪﺍی ﺩﺷﺖ ﮐﺮﺑﻼ ﻗﺴﻢ، ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ

حتی در افکارشان هم نمیگنجد 》

" الله یحفظکم یا کیان الایران"

مشاهده همه ی 171 نظر
کاملیا
کاملیا

و مرا آنقدر آزردی . که خودم کوچ کنم از

و مرا
آنقدر آزردی ...

که خودم کوچ کنم از شهرت

بکنم دل ز دل چون سنگت تو خیالت راحت

می روم از قلبت میشوم دورترین خاطره در شب هایت

تو به من می خندی ...

و به خود می گویی:

"باز می آید و می سوزد از این عشق"


ولی ...
بر نمی گردم نه!

می روم آنجایی که دلی بهر دلی تب دارد
عشق زیباست و حرمت دارد

تو بمان !

دلت ارزانی هر کس که دلش مثل دلت سرد و بی روح شده است
سخت بیمار شده است
تو بمان در شهرت.

میروم از قلبت!

http://gooderion.persiangig.com/Najva/Image/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%8C%D9%86%D8%B1%D9%88.jpg
<

مشاهده همه ی 11 نظر
͠〥M͠♡͠Ĵ͠Ƭ͠Λ͠ß͠Λ〥
آروم و عادیآروم و عادی
͠〥M͠♡͠Ĵ͠Ƭ͠Λ͠ß͠Λ〥

11 تا از بهترین لحظه در عمر انسان: 1-عاشق شدن 2-دادن

11 تا از بهترین لحظه در عمر انسان:
1-عاشق شدن
2-دادن آخرین امتحان
3-تماس از کسی که دلتون براش تنگ شده
4-به شخصی که دوسش دارین نگا کنین و ببینین اونم داشته به شما نگا میکرده 
5-دوستای قدیمی خوبت رو ببینی و بفهمی هیچی بینتون تغییر نکرده
6-لمس انگشتان یه نوزاد تازه متولد شده
7-از خواب بیدار شی و ببینی هنوز وقت اضافی برا خوابیدن داری 
8-یه شب قشنگ تو خیابان تنها قدم بزنی و خاطرات قشنگ و خبت رو مرور کنی
9-وقتی تنهایی یه پیام یا تماس از کسی که دوسش داری دریافت کنی 
10-حس کنی یه نفر واقعا به تو و کارت اهمیت میده
11-زمانی که این پیام رو میخونی و به این لحظات خوب فک میکنی و لبخند به لبت میاد این بهترین لحظه برای منه که لبخند رو به لبت اوردم

مشاهده همه ی 3 نظر
معصومه
معصومه

مطالب خنده دار, ترول خنده دار, ترول چیست

مشاهده همه ی 124 نظر
معصومه
معصومه

مطالب خنده دار, ترول خنده دار, ترول چیست

مشاهده همه ی 58 نظر
ღسهامدارفانوس ايرانيانღsam.Ooღ
شادشاد
ღسهامدارفانوس ايرانيانღsam.Ooღ

هر بازنشر یک لعت به همه وهابی ها و سلفی ها

هر بازنشر یک لعت به همه وهابی ها و سلفی ها که قصد تخریب حرم حضرت زینب (س) و حرم حضرت رقیه(س) رو دارن

مشاهده همه ی 20 نظر
A ܓܓO☆☆YܓܓR
آروم و عادیآروم و عادی
A ܓܓO☆☆YܓܓR

میدونید اگه بازنشر کنید چند هزار صلوات فرستاده میشه !!!

میدونید اگه بازنشر کنید چند هزار صلوات فرستاده میشه !!!


مشاهده همه ی 91 نظر