لحظه  بروز رسانی 
yussef
مو قشنگمو قشنگ
yussef

روبرویم ، سراب پشت سر ، خاطرات نازنینم ، کدامین طرف

روبرویم ، سراب

پشت سر ، خاطرات

نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

مشاهده همه ی 2 نظر
yussef
مو قشنگمو قشنگ
yussef

بهشت و دوزخ ما در این جهان ، در دستان خود

بهشت و دوزخ ما در این جهان ،
در دستان خود ماست ...
نیکی پاسخ نیکی است ،
و بدی سزای بدی ...
نتیجه زندگی ما ،
حاصل اعمال ماست ... !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yussef
مو قشنگمو قشنگ
yussef

انسان فقط روزی متولد نمی شود که از شکم مادر بیرون

انسان فقط روزی متولد نمی شود که از

شکم مادر بیرون میاید,

بلکه زندگی وادارش میکند چندین مرتبه دیگر ازشکم خودبیرون بیاید و متولد شود

مارکز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yussef
مو قشنگمو قشنگ
yussef

دستانم را میتوانی ببندی پاهایم را می توانی ببندی دهانم را

دستانم را میتوانی ببندی
پاهایم را می توانی ببندی
دهانم را می توانی ببندی
اما ذهنم را هرگز !
یک روز
از ذهن من
از ذهن تو
از ذهن ما
هزاران پرستوی وحشی
به آسمان خواهد پرید

مشاهده همه ی 2 نظر
yussef
مو قشنگمو قشنگ
yussef

ما آدمهای احمقی نبودیم ساده بودیم و از روی سادگی به

ما آدمهای احمقی نبودیم
ساده بودیم
و از روی سادگی
به احمق ها اجازه دادیم
تا در زندگی مان دخالت کنند!

ارنستو چه گوارا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید