لحظه  بروز رسانی 
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

حکمای هند:چهار کس از چهار چیز سیر نشوند: عاقل از ادب،

حکمای هند:چهار کس از چهار چیز سیر نشوند: عاقل از ادب، عالم از کتاب ، ریشه دار از نسب، و جاهل از بازی.
حکمای فارس: چهار چیز از چهار چیز سیر نشود: چشم از روی زیبا، گوش از سخن فصیح، دل از نصیحتگو، و مسافر از نسیم خوش.
حکمای روم: چهار چیز از چهار چیز سیر نشود:چشم از نگاه، گوش از شنیدن خبر، زمین از باران، و زن از مرد.
حکمای عرب: چهار کس از چهار چیز سیر نشود: شجاع از جنگ، سخاوتمند از بخشش، پرهیزکار از دعا، و نیکوکار از مدح و ثنا.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

هر گاه کسی نماز صبح نخواند، فرشته ای از آسمان او

هر گاه کسی نماز صبح نخواند، فرشته ای از آسمان او را صدا زند: ای زیانتکار! و اگر نماز ظهر نخواند،گوید: ای خیانتکار! و اگر نماز عصر را ترک کند گوید: ای گنهکار! و اگر نماز مغرب را از دست دهد، گوید: ای کافر! و چنانچه نماز عشا را نخواند، گوید: در تو نفع و خیری نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

بعضی: مردم چهار گونه اند: 1_کسی که می داند اما نمی

بعضی: مردم چهار گونه اند: 1_کسی که می داند اما نمی داند که می داند، این فراموشکار است به یادش آورید، 2_کسی که نمی داند و می داند که نمی داند، این جاهل است ارشادش کنید.
3_شخصی که نمی داند و نمی داند که نمی داند، این نادان است رهایش کنید، 4_ آن که می داند و می داند که می داند، این عالم است به دنبالش روید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

چهار لطف، پروردگار در حق بندگان کرده که با وجود آنها

چهار لطف، پروردگار در حق بندگان کرده که با وجود آنها جز تبهکار کسی هلاک نشود: 
1_ هرگاه کسی به کار خیری همت گماشت اگر موفق نشد خدا یک ثواب برای نیت پاکش به او دهد.
2_ و اگر موفق شد ده ثواب.
3_ چون به گناهی همت گمارد و انجام ندهد چیزی بر او ننویسند.
4_ و اگر انجام دهد هفت ساعت مهلت دهند و فرشته ی ماًمور عبادت به ماًمور گناه گوید در نوشتن تعجیل مکن شاید کار خیری کند و آن را محو نماید؛ که خدا فرموده: عمل های خیر، گناهان را زایل کند و اگر هفت ساعت گذشت نه کار خیری کرد و نه توبه ای، فرشته نیکی ها به فرشته ماًمور بدی ها گوید:اینک گناه این بدبخت محروم را بنویس.        

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

حکیمی می گوید: بهترین چیزها سه چیز است:زندگی، دو برابر زندگی،و

حکیمی می گوید: بهترین چیزها سه چیز است:زندگی، دو برابر زندگی،و چیزی که بهتر از زندگی است؛ زندگی عبارت است از آسایش و خوشی. دو برابر زنگی نام نیک است. بهتر از زندگی رضایت خدا و بهشت است.
بدترین چیزها هم سه چیز است:مرگ، دو برابر مرگ، و آنچه بدتر از مرگ است؛ مرگ فقر و تنگدستی است،دو برابر مرگ بدنامی است، بدتر از مرگ غضب خداست؛ پناه بر خدا.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

امام جعفر صادق(ع) می فرمایند: هر شب و روز فرشته ای

امام جعفر صادق(ع) می فرمایند: هر شب و روز فرشته ای فریاد میزند: بندگان خدا! دست از گناه بکشید که اگر حیوانات چرنده، و کودکان شیرخوار، و پیران خمیده نبودند چنان بلا بر سرتان می بارید که استخوانتان در هم شکند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

یکی از موحدین گفته: خوددتری از باطل، روزه است؛پرداختن به حق،

یکی از موحدین گفته: خوددتری از باطل، روزه است؛پرداختن به حق، نماز؛و نفع به دیگران رساندن،زکات. به دنبال اهل حق گشتن،حج؛ و خودداری از کارهای ناشایسته، عبادت؛ و ترک هوای نفس، جهاد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elyia
آروم و عادیآروم و عادی
elyia

روزی با دوستم از کنار دکه روزنامه فروشی. رد می شدیم دوستم

روزی با دوستم از کنار دکه روزنامه فروشی. رد می شدیم 
دوستم روزنامه ای خرید و مودبانه از مرد روزنامه فروش تشکر کرد اما آن مرد هیچ پاسخی به تشکر او نداد!
همانطور که دور میشدیم به دوستم گفتم:"چه مرد عبوس و ترشرویی بود"
دوستم گفت او همیشه این طور است!
پرسیدم پس چرا تو به او احترام می گذاری؟!
دوستم با تعجب گفت"چراباید به او اجازه دهم که برای رفتار من تصمیم بگیرد؟!

 ‏
مأموریت انسان در زندگی،تغییر دادن جهان نیست.انسان مأمور تغییر خویشتن است.

مشاهده همه ی 2 نظر
zahra
آروم و عادیآروم و عادی
zahra

«زید بن صوحان عبدی»_ به حضرت امیرالمومنین علی (ع) عرض کرد:

«زید بن صوحان عبدی»_ به حضرت امیرالمومنین علی (ع) عرض کرد: ای امیرالمومنین کدام سلطه و قدرت نیرومندتر است؟
فرمود: هوای نفس
عرض کرد:کدام خواری ذلتبارتر است؟ فرمود: آزمندی بر دنیا.
عرض کرد:کدام نداری و بی چیزی سخت تر است؟ فرمود: کفر و بی دینی پس از ایمان و دینداری.
عرض کرد: کدام دعوت گمراه تر است؟ فرمود: دعوتگر به آنچه نمی شود.( یعنی نگوید خدایا مرا به هیچیک از آفریدگانت نیازمند مکن,زیرا هیچکس نیست که به دیگران نیاز نداشته باشد)
عرض کرد کدام عمل برتر است؟ فرمود: تقوی و پرهیزکاری
عرض کرد:کدام عمل رستگار تر است؟ فرمود: خواستن آنچه نزد خدای متعال است.
عرض کرد: کدام همنشین برتر است؟ فرمود: آنکه نافرمانی خدای متعال را برای تو بیاراید و نیکو جلوه دهد.
عرض کرد: کدام آفریده بدبخت تر است؟ فرمود: آنکه دین خود را به دنیای دیگری بفروشد.
عرض کرد: کدام آفریده نیرومندتر است؟ فرمود: بردبار.
عرض کرد: کدام آفریده بخیل تراست؟ فرمود: کسی که از راه نامشروع مال به دست آورد و در راه نامشروع صرف کند.
عرض کرد: زیرک ترین مردم کیست؟ فرمود: آنکه رشد و هدایت خود را از گمراهی خویش تشخیص دهد و به رشد و هدایت خود رو آورد.
عرض کرد: بردبار ترین(و فهمیده ترین) مردم کیست؟ فرمود: آنکه خشمگین نمی شود.
عرض کرد: کدامیک از مردم رای و اندیشه ای استوارتر دارد؟ فرمود: کسی که مردم او را به خودبینی و غرور مبتلا نسازند و دنیا با دلربایی اش او را نفریبد.
عرض کرد: احمق ترین مردم کیست؟ فرمود: فریفته دنیا در حالی که دگرگونی و ناپایداری امور آن را می بیند.
عرض کرد: پر افسوس ترین مردم کیست؟ فرمود: آنکه هم از دنیا و هم از آخرت محروم ماند, و این به راستی خسارت و زیانی آشکار است.
عرض کرد: نابیناترین مردم کیست؟ فرمود: آنکه برای غیر خدا عمل کند در حالی که پاداش عملش را از خدای متعال می خواهد.
عرض کرد: کدام قناعت برتر است؟ فرمود: کسی که به آنچه خدای متعال به او عطا کرده قانع باشد.
غرض کرد: کدام مصیبت سخت تر است؟ فرمود: مصیبت در دین.
عرض کرد: کدام عمل نزد خدای متعال محبوب تر است؟ فرمود: انتظار فرج(چشم به راه گشایش بودن).
عرض کرد: بهترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: خداترس ترین و پرهیزکار ترین و بی رغبت ترین ایشان نسبت به دنیا.
عرض کرد: کدام سخن نزد خدای متعال برتر است؟ فرمود: بسیار یاد او کردن و با دعا و راز و نیاز به پیشگاه او اظهار فروتنی نمودن.
عرض کرد: کدام سخن راست تر است؟ فرمود: گواهی به اینکه خدایی جز الله نیست.
عرض کرد: کدام عمل نزد خدای متعال بزرگتر است؟ فرمود: تصمیم در برابر خدا در همه امور سر فرود آوردن و چون و چرا نکردن و پارسایی.
عرض کرد: راستگوترین مردم کیست؟ فرمود: آنکه در همه جا و همه امور راست بگوید.

مشاهده همه ی 12 نظر
MAHYAR
MAHYAR

20ist_127_.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر