لحظه  بروز رسانی 
رضا
قبراققبراق
رضا

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم

مشاهده همه ی 1 نظر