ذهنیک
ذهنیک

این دایره ها مرکز کیهان نام دارند و ساخته ی دست

این دایره ها مرکز کیهان نام دارند

این دایره ها مرکز کیهان نام دارند و ساخته ی دست بشر میباشد و برخی معتقدند تمام انرژیهای کیهانی در این گرداب مانندها با یکدیگر ملاقات میکنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید