لحظه  بروز رسانی 
فرزانه
آروم و عادیآروم و عادی
فرزانه

دلتنگی یعنی فکر کردن به فرار! فرار از آدم‌ها، از خاطرات،

دلتنگی یعنی فکر کردن به فرار! فرار از آدم‌ها، از خاطرات،

دلتنگی یعنی فکر کردن به فرار! فرار از آدم‌ها، از خاطرات، از گریه کردن‌ها...
دلتنگی یعنی ایستادن روی یک پرتگاه، که دلت بخواهد رها شوی از همه چیز،
اما با خودت بگویی: کمی صبر کنم شاید بیاید دستم را بگیرد...
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرزانه
آروم و عادیآروم و عادی
فرزانه

هنگامی که تو زندگی اوج میگیری دوستانت می فهمند

هنگامی که تو زندگی اوج میگیری دوستانت می فهمند

هنگامی که تو زندگی اوج میگیری
دوستانت می فهمند
تو چه کسی بودی
اما هنگامی که تو زندگی،
زمین میخوری...
آنوقت تو می فهمی،
که دوستانت چه کسانی بودند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرزانه
آروم و عادیآروم و عادی
فرزانه

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍﺩ

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍﺩ

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ

ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺭﺩ ﺑﺸﻪ،
اﻭﻝ ﺁﺏ ﺭﻭ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ!!
ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ؟
ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺗﻮ ﺁﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ! ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﺗﻮ ﺁﺏ...
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ:
ﺭﻭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﺭﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﯿﻢ...

مشاهده همه ی 22 نظر
فرزانه
آروم و عادیآروم و عادی
فرزانه

عشق همیشه ماندن نیست گاهی. رفتن است. رفتن

عشق همیشه ماندن نیست گاهی. رفتن است. رفتن

عشق همیشه ماندن نیست
گاهی..
رفتن است...
رفتن بدون دل کندن
بدون فراموش کردن
خاص#
آهویی#

مشاهده همه ی 3 نظر
فرزانه
آروم و عادیآروم و عادی
فرزانه

گرگ ها همیسه زوزه نمیکشند . .

گرگ ها همیسه زوزه نمیکشند . .

گرگ ها همیسه زوزه نمیکشند . . .

گاهی میگویند دوستت دارم و زودتر از آنکه بفهمی بره ای . .

. . .میدرند خاطراتت را . . .

و تو میمانی با تنی . .

. . که . .

بوی گرگ گرفته . .

مشاهده همه ی 2 نظر
فرزانه
آروم و عادیآروم و عادی
فرزانه

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ “ﮔﯿﺮ” ﺑﺎﺷﻪ. ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ “ﮔﯿﺮ” ﺑﺎﺷﻪ. ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ “ﮔﯿﺮ” ﺑﺎﺷﻪ..

ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﻭ “ﻧﺦ ﮐﺶ” ﻣﯿﮑﻨﻪ …

مشاهده همه ی 15 نظر