لحظه  بروز رسانی 
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

سلام. میدونم دیگه کسی مثل سابق نیست که بخونه. ی روزی

سلام.
میدونم دیگه کسی مثل سابق نیست که بخونه.
ی روزی همین فیس نما برای خیلیا ی دنیا بود
من اولین بار اسم فیسنما رو از تو شنیدم.
بخاطر تنها نبودنت رفتم و کامپیوترام گرفتم.
اما تو اینجا تنها نبودی...
ولی میدونم اشتباه از من بود.خیلی خودمو سبک کردم.قد همه دنیا پشیمونم.ن بخاطر دوست داشتنت.بخاطر بچه بودنم پشیمونم
نیستی اما برات بهترینارو آرزو مندم....کنارهرکی که خودت میخوای...
Majoj

مشاهده همه ی 3 نظر
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

پسر ﺑﭽﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺖ

پسر ﺑﭽﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﻓﺖ. ﭘﺴﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﮔﻔﺖ 50 ﺳﻨﺖ.ﭘﺴﺮﮎ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺷﻤﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺰﻫﺎ ﭘﺮﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﺪﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﮔﻔﺖ 35 ﺳﻨﺖ
ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ.
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎﯼ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺍﺩﻭ ﺭﻓﺖ،
ﭘﺴﺮ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ..
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯿﺰ ﺭﻓﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﮔﺮﻓﺖ
،ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ برﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺧﺎﻟﯽ 15ﺳﻨﺖ ﺍﻧﻌﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﺨﺮﺩ.
ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ،ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ بخواهند ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

مشاهده همه ی 8 نظر
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

صد و پنجاه پله زیرِ زمین، صندلی، میز، بازجو، دوربین.کاش می‌شد

صد و پنجاه پله زیرِ زمین، صندلی، میز، بازجو، دوربین...
کاش می‌شد عقب عقب کلِ زندگیمو برم به سمتِ جنین!


جُرم‌هایی به قُطرِ پرونده، شُرکایی به اسمِ «خواننده»،
ارتباطِ شقیقه و گردو، ارتباطِ «بی.بی.سی» و بنده!!
 

جُرمِ شَک به اصولِ این هستی، جُرمِ رانندگیِ در مستی،

شعرهای حمایت از «کاکتوس»، «تو شبیه برادرم هستی»

مُزدِ بی‌وقفه گفتن از مردم، زندگی روی فرشی از کژدم،

زیر چترِ گرسنه‌گی رفتن ساعتِ شومِ بارشِ گندم


عکس‌ با این و آن زن و دختر، مملکت شکلِ گله، من بُزِ گر

چشمِ مادر دو ماهیِ قرمز، ریتمِ ناکوکِ سرفه‌های پدر...


سوختن مثل «رکسِ آبادان»،
نعره‌ی بو گرفته‌‌ای به دهان،
اتهامی که منتشر شده است...
«من فقط شاعرم! جناب سروان!»
 

مرگِ مغزی گوشی خاموش، خواب‌ِ سنگینِ ملتِ خرگوش،
پایتختی که «شهرِنو» شده است، «جان لنن» فرض کردنِ «داریوش»!
 

تن سپردن به بدترین بدتر، آبِ سررفته صَد وجب از سر،
مثلِ در س ک س‌های سربه‌هوا فکر کردن به یک زنِ دیگر

 
خشم‌های گره شده در مُشت، فکر کردن به چند حرف‌ِ دُرشت،
خطِ یک دوست توی پرونده، حسِ خنجر خورندگی از پُشت.

 
اتهامم بزرگ و سنگین است، کشورم یک ایالتِ «چین» است،
در دیارِ گل و گلوله و گاو، آخرِ راهِ شاعری این است.

پیش پایم دوراهه‌ی نفرین، تلخِ‌تر از کمدیِ «چاپلین»،
یک طرف ختم می‌شود به جنون، یک طرف ختم می‌شود به «اوین»...


اشتراکِ میانِ تیغ و زبان،
فرق ناچیز خانه و زندان،
اعترافم هنوز یک جمل

مشاهده همه ی 1 نظر
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

✘ﻟﺒـــﺎﺱ✘✘ﺷﻠﻮﺍﺭ✘✘ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑـــــــــﯽ✘✘ﺍﺩﮐﻠﻦ ﮎ ﺑﻮﯼ ﺗﻠـــــﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ✘✘ﭼﺎﯾﯽ ✘✘ﻗﻬﻮﻩ


✘ﻟﺒـــﺎﺱ✘

✘ﺷﻠﻮﺍﺭ✘

✘ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑـــــــــﯽ✘

✘ﺍﺩﮐﻠﻦ ﮎ ﺑﻮﯼ ﺗﻠـــــﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ✘

✘ﭼﺎﯾﯽ ✘

✘ﻗﻬﻮﻩ ✘

✘نسکافه ✘

✘ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ✘

✘ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣـــــﺎﻝ ﺁﺏِ ﺧﻮﺭﺩﻥ ✘

✘ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎ✘

✘ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﺎ ﺳــﺎﻋﺖ 10 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺳﯿــﮕﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻥ✘

✘ﻫﻤﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ✘

✘ﻓﮑﺮ پشت ﻓﮑﺮ✘

✘ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺴﺘﻪ ✘

✘ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻭ ﻫﻤــﻪ ﺟﺎ ✘

✘ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ✘

✘ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨــﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ✘

✘ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻭﻗﺘﺎ ﺧﻮاب ✘

✘ﻧﺖ ✘

✘همیشه ﺑﯿﺘﻔﺎﻭﺕ ✘

✘ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻭ ﻋﺠﻠﻪ ✘

✘ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ پرﺣﺮﻑ ✘

✘ﺷﺒﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭ ✘

✘ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺍﺏ✘

✘ﺻﺒﻮﻧﻪ ﻭ ﻧــــــــــﻬﺎﺭ ﯾﮑﯽ ✘

✘ ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻡ ﺗﮑـــﯽ ✘

✘ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ✘

✘این ها یعنی من✘

✘منی ک دیگه هیچی برام مهم نی

مشاهده همه ی 45 نظر
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

آدما رو از رو عکساشـون نشناسید آدما

6cb60aa9bbce4012432638cc5af88fd0-425


آدما رو از رو عکساشـون نشناسید
آدما ...
از بی حوصلگیاشون
از خستگیاشون
از دلتنگیاشون
از غصه هاشون
از هیچکدوم
عکس نمی گیرن ...

مشاهده همه ی 22 نظر
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

05317006107238720563.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

آدمها فراموش نمیکنند فقط دیگر ساکت میشوند. همین


آدمها فراموش نمیکنندفقط دیگر ساکت میشوند... همین

105.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

71184204248347595892.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ
ṦỗǶℛẫℬ❤ḐễŁℒĻⱠƬẳģįḭijⱼìḯ

دردم گرفت. . از دختری که منو اد کرد.! گفتم: شما؟؟؟

دردم گرفت.....
.
از دختری که منو اد کرد...!
گفتم: شما؟؟؟
گفت: سلام٬ عکس س ک س ی از خودم میدم
۲۰۰۰ شارژ میگیرم!!!
.
گفتم: واسه ۲۰۰۰ هزار تومان خودتو میخوای حراج کنی؟؟؟
ویس داد گفت: تورو خدا نصیحتم نکن میخواای؟؟
گفتم: نه من از اون پسراش نیستم!!!
گفت: تو رو جون عزیزت!!! بخدا عکس میدم
گفتم: با این عکس ها نه من به جایی میرسم نه تو با دو هزار تومان مشکلت حل میشه
ویس داد: به خدا ضرر نمیکنی
صداش مظلوم بود
((دلم عجیب سوخت))
گفتم: دو هزار تومان میدم عکس نمیخوام
گفت: من گدا نیستم...بای
گفتم: گدا دست دراز میکنه اما نمیزاره به حریمش تجاوز بشه...
گفت<img data-y=(" title=":((" />(( بخدا منم یه روز یه دختر خوب بودم حیا داشتم.اما یه پسر اشغال به اسم عشق هر غلطی دلش خواست کرد روی همه قول هاش پا گذاشت...منم فاحشه شدم هم دنیای واقعی هم مجازی...مثل دستمال کاغذی ام فقط یه باار استفاده میشم خسته شدم منم از این وضع....از همه پسرا متنفرم. روزی چندتا خاستگار داشتم حالا همه مهر فاحشه میزنن بهم))))
.
.
.
پسر های عزیز ::
سگم نر داره٬٫٬٫ گاوم نر داره٬٫٬٫ انسانم نر داره!!!
فارغ از جنسیت کمی مردانگی داشته باشید
((هر جنس نری مرد نیست)) ·

مشاهده همه ی 49 نظر