لحظه  بروز رسانی 
دل ارام
شادشاد
دل ارام

آدمها را با رنجهایی که پشت لبخندهای بیشمارشان پنهان

آدمها را با رنجهایی که پشت لبخندهای بیشمارشان پنهان

آدمها را با رنجهایی
که پشت لبخندهای بیشمارشان
پنهان می کنند
دوست بدارید.....!
عشقی که درد یار را
نبیند و نفهمد و
تاب نیاورد.....
نامش
هرچه که باشد
عشق نیست...

نظرات برای این پست غیر فعال است